Biuro Obsługi Interesantów

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 

tel. 95 747 34 46

e-mail: boi@mysliborz.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek – 10.00 – 18.00

wtorek – piątek – 7.30 – 15.30

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów możliwy jest pod numerem telefonu 95 747 3446 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:   e-mail: boi@mysliborz.sr.gov.pl

Zasady udzielania informacji

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji interesantom zgłaszającym się:

  • Osobiście - po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości lub legitymacji służbowej;
  • Telefonicznie – pod numerem telefonu wskazanym powyżej, zgodnie z § 123 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022, poz. 2514 t.j.) pracownik BOI udziela telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail wskazanym powyżej, zgodnie z § 124 i 125 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2022, poz. 2514 t.j.)

 

Zakres udzielanej informacji telefonicznej:

1. Dane umieszczane na wokandzie sądowej:

  • imiona i nazwiska sędziów,
  • sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone, w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego,
  • oznaczenia stron (imiona i nazwiska, nazwy firm),
  • imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. Informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (np. uwzględniono, oddalono, zmieniono, uchylono, umorzono itp.).

Uwaga! Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 93 ust. 4 ww. Rozporządzenia.

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informacje dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych tj. stałych opłat wyłączających procentowe ich wyliczenie.

 

Zakres informacji udzielanych drogą elektroniczną:

Uzyskiwanie informacji o sprawie drogą elektroniczną

1. Zgodnie z § 124  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U.2022, poz. 2514 t.j.) osoba będąca stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać inne niż określone w § 123 ust. 1 informacje o toku postępowania w sprawie, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

- gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego;

- jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie;

- jeżeli w aparacie telefonicznym sądu wyświetla się numer telefonu, o którym pracownicy sądu mają wiedzę, że należy do oznaczonej osoby, o której mowa w ust. 1, oraz po potwierdzeniu jej tożsamości za pomocą danych takich jak numer PESEL, NIP, REGON, KRS oraz za pomocą innych danych z akt sprawy znanych osobie występującej o udzielenie informacji.

2. W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.

 

Inne zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną.

Zgodnie z § 125  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022, poz. 2514 t.j.) na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż te, o których mowa w § 124, podpisane:

1) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 124 ust. 2 stosuje się;

2) innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, należy udzielić informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 123 ust. 1-5, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

Uwaga!
Informujemy, że aktualnie wnoszenie pism, wniosków i oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej nie stanowi skutecznego wniesienia pisma procesowego.

Uwaga!

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez Interesanta, wskazującą na sposób prezentowania stanowiska przed sądem, jak też na rodzaju czynności, jakie należy podjąć w konkretnej sprawie. Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego

Punkt Przeglądania akt

tel. (95) 747-34-46

e-mail: czytelnia@mysliborz.sr.gov.pl

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.30

Ostatnie akta udostępniane są do godziny 14.00. 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-13 11:35:29
Publikacja w dniu:
2024-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-13 11:34:18
Publikacja w dniu:
2024-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-13 11:33:49
Publikacja w dniu:
2024-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-13 11:33:04
Publikacja w dniu:
2024-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-13 11:23:47
Publikacja w dniu:
2024-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-09 12:27:37
Publikacja w dniu:
2024-05-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-05 10:17:19
Publikacja w dniu:
2023-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-05 10:17:00
Publikacja w dniu:
2023-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-05 10:16:27
Publikacja w dniu:
2023-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-16 11:15:21
Publikacja w dniu:
2023-08-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-01 10:26:01
Publikacja w dniu:
2023-08-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-14 12:14:52
Publikacja w dniu:
2023-07-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-04 10:54:40
Publikacja w dniu:
2022-05-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-04 10:54:03
Publikacja w dniu:
2022-05-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-15 10:02:37
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj