Ochrona danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Myśliborzu z siedzibą ul. Niedziałkowskiego 6,74-300 Myślibórz (dalej: Sąd Rejonowy) z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym można skontaktować się poprzez e-mail: sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)

 • Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23 ze zm.),
 • Ustawa z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018, poz.155 ze zm.),
 • Ustawa z 06 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017, poz.1904 ze zm.),
 • Ustawa z 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018. 475 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005, poz.15.133),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016, poz.122),
 • Ustawa z 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U.2007, nr123, poz.849).

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz. 217 ze zm.)

 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 grudnia 1985 roku w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985, nr 8, poz.55)

 

 

 

 

 

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2018, poz.917 ze zm.),
 • Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018, poz.23 ze zm.),
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018, poz.577 tekst jednolity dalej jako - t.j.),
 • Ustawa z 05 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018, poz.708 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. (Dz.U.2016, poz.367),
 • Ustawa z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009, nr 127, poz.1052),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego. (Dz.U.2018, poz.769 ze zm.),
 • Rozporządzenie MS z 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017, poz.485 ze zm.),
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. (Dz.U.2017, poz.459 ze zm.),
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.),
 • Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018, poz.395 ze zm.),
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018, poz.800 ze zm.),
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

do zakończeniu procesu rekrutacji (przepisy wew.)

 

50 lat (Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017, poz.1383 ze zm.)

 

Ustawa z 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz.217 ze zm.)

 

5 lat:
Ustawa z 29 września 1994 roku
o rachunkowości
(Dz.U.2018, poz.395 ze zm.)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2018, poz.800 ze zm.)

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23 ze zm.)

 

 

30 dni monitoring wizyjny – Regulacje wewnętrzne.

 

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania tego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
• Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Przedmiotową skargę mogą kierować Państwo na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu


Realizacja obowiązku informacyjnego w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu w zakresie związanym z postępowaniem sądowym (dla stron i osób biorących udział w postepowaniu sądowym).

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.) w związku z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz art.22 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125), informujemy, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art.175da, 175 db ustawy dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jest Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań.

2.Dane adresowe administratorów:

a) Sąd Rejonowy w Myśliborzu i Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz,

b) Ministerstwo Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczególnych przepisów prawa krajowego zgodnie z art.6 ust.1 lit. c, art.9 ust.2 lit. f i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Myśliborzu oraz osoby uprawnione z mocy prawa.

5. W zakresie i granicach określonych we wskazanych powyżej przepisach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku

możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

10.Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie (70-952 Szczecin, ul. Kaszubska 42).

11.Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

12.Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

13.Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z obowiązku prawnego (ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia) lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: DODO), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO  są: Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu, Dyrektor Sądu Rejonowego w Myśliborzu (ul. Niedziałkowskiego 6  kod pocztowy 74-300) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w zakresie realizowanych zadań.
 2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw pod adresem e-mail: sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

a)       dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,

b)      usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,

c)       ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,

d)      wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

e)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości (tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie), w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-01
Publikacja w dniu:
2019-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-07
Publikacja w dniu:
2019-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d