Regulamin punktu przeglądania akt

                                                                                    REGULAMIN PUNKTU PRZEGLĄDANIA AKT


1.    Tworzy się Punkt Przeglądania Akt, zwany dalej Punktem.

2.    Punkt Przeglądania Akt wchodzi w skład Biura Obsługi Interesanta i podlega Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

3.    Punktem Przeglądania Akt kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego.

4.    Kierownicy Sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego i pracownikiem Punktu Przeglądania Akt oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów.

5.    Punkt Przeglądania Akt jest miejscem przeglądania akt sądowych wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Myśliborzu z  zastrzeżeniem, że nie udostępnia się tam akt ksiąg wieczystych oraz materiałów objętych klauzulą tajności. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są w sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

6.    Punkt jest czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 14.30; przy czym ostatnie akta udostępniane są do godziny 14.00. Pomieszczenie Punktu jest objęte monitoringiem.

7.    Punkt Przeglądania Akt udostępnia akta spraw osobom zgłaszającym się osobiście, według kolejności zgłaszania się:                                                                                                                            
a)    bez wcześniejszego zamówienia akt, przy czym czas oczekiwania na akta, o ile możliwe jest ich udostępnienie wynosi około 60 minut; jeżeli udostępnienie akt nie jest możliwe, informacja o tym udzielana jest niezwłocznie, z podaniem przyczyn oraz przewidywanym terminem udostępnienia akt;
b)    po wcześniejszym zamówieniu akt  w Biurze Obsługi Interesanta telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony dzień i godzinę; konieczne jest  ponowne potwierdzenie, czy możliwe jest udostępnienie akt i w jakim terminie.

8.    Interesanci mogą zamawiać akta:
a)    telefonicznie  w Biurze Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 95 747 3446,
b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

9.    Zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem. Zamówienia złożone do godz. 10.00 danego dnia realizowane będą możliwe jest najwcześniej po godz. 12.00.

10.    Przy zamówieniu akt realizowanym telefonicznie interesant zobowiązany jest pozostawić numer kontaktowy. Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie ma możliwości potwierdzenia dostępności akt sms’em.

11.    Akta spraw, których udostępnienie  w danej chwili nie jest możliwe, mogą być udostępnione w terminie ustalonym przez pracownika  Biura Obsługi Interesanta w porozumieniu z  kierownikiem sekretariatu właściwego wydziału.

12.    Akta udostępniane są upoważnionej osobie, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu wniosku oraz złożeniu czytelnego podpisu w wykazie osób przeglądających akta.

13.    Osoby towarzyszące nie mogą zapoznawać się z aktami sprawy i powinny zaczekać na zewnątrz Punktu Przeglądania Akt.

14.    Składając zamówienie należy podać dane zamawiającego, jego status w sprawie, sygnaturę akt sprawy, nazwiska stron (nazwę firmy), a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.

15.    Pracownik Punktu zgłasza zapotrzebowanie na akta i przekazuje dane osoby zgłaszającej wniosek o przejrzenie akt kierownikowi sekretariatu. Akta przekazywane są do Punktu po stwierdzeniu przez kierownika odpowiedniego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione.

16.    W przypadku zamówienia większej liczby akt osoba korzystająca z Punktu może jednorazowo otrzymać tylko jedne akta. W celu przejrzenia kolejnych akt należy zwrócić dotychczas przeglądane akta.

17.    Zabronione jest wynoszenie akt poza Punkt.

18.    W Punkcie można korzystać z własnego sprzętu, np. komputerów przenośnych, aparatów cyfrowych tylko za zgodą Przewodniczącego Wydziału - dysponenta akt lub sędziego, pod nadzorem osoby obsługującej Punkt, co należy zaznaczyć we wniosku o udostępnienie akt.

19.    Bez   uprzedniej    zgody   przewodniczącego   właściwego   wydziału   zabronione   jest wykonywanie kserokopii lub fotokopii z akt spraw załączonych (tj. z akt innych sądów, prokuratur czy innych instytucji) do akt głównych prowadzonych w wydziałach Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

20.    Bez   uprzedniej   zgody   przewodniczącego   właściwego   wydziału   zabronione   jest wykonywanie kserokopii lub fotokopii z: dokumentów o statusie tajemnicy skarbowej, dokumentów o statusie tajemnicy bankowej, akt orzeczniczych ZUS, obdukcji lekarskich, dokumentacji       psychiatrycznej,       dokumentacji      psychologicznej, dokumentacji seksuologicznej,   wywiadów   terapeutycznych   w   zakresie   uzależnienia,   dokumentacji medycznej nie dotyczącej wnioskodawcy.

21.    Na terenie Punktu osoby czytające akta obowiązane są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innych osób. Zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywanie posiłków i napoi.

22.    Osoby przeglądające akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt, zabronione jest niszczenie akt oraz dokonywanie jakichkolwiek adnotacji w aktach.

23.    Osoby przeglądające akta mają obowiązek zapoznania się, a także stosowania się do niniejszego regulaminu i zaleceń oraz uwag osoby obsługującej Punkt.

24.    Kierownik   właściwego   sekretariatu   lub   upoważniony  przez   niego   pracownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe zainicjowanie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności oraz ewentualne zabezpieczenie zapisu monitoringu czytelni w każdym przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia integralności akt.

25.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz innych przepisów szczegółowych (kodeksy postępowań dla danego rodzaju sprawy).Rejestr zmian dla: Regulamin punktu przeglądania akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d