Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie spraw cywilnych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

Korespondencja adresowana do Prezesa i Dyrektora Sądu oraz do Oddziału Administracyjnego jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Myśliborzu w , ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz (parter).

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Myśliborzu można przesyłać również  przy pomocy środków komunikacji elektronicznej  na adres:  sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl

W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

Rejestr zmian dla: Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 14:20:18
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 14:12:54
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj